کتابها  ی خود را در انباری به خوراک موش و جانوران دیگر تبدیل نکنید

تا تازه و به درد بخور هستند آنها را به کتابخانه های عمومی اهدا کنید

 تا دیگران نیز از آنها استفاده کنند

اینطوری کتابهاتون رو به همه مردم هدیه می کنید