ای خداوند، هر خصلتی را که خلاص نفس من در آن نیست،

 از من بستان و هر خصلتی را که اصلاح نفس مرا سبب است

برای من باقی گذار. زیرا نفس ؛  اگر تواش در امان خود نداری هلاک شونده است.