این طرح با اقتباس از طرح کتابخانه کانزاس سیتی آمریکا برای نخستین بار در استان همدان اجرا گردید.