الهی!

  با بارانی ترین نگاهم به درگاه ملکوتی تو پناه می جویم و ...