آه امشب لیلةُ القدرِ خداست            ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست
گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است                 گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است
گاهِ عجز و التماس و هم نیاز                   رو به درگاه حکیم چاره ساز
گاه جوشن خوانیِ شب تا سحر           بارشِ بارانِ اشک از چشم تر
گاه تسبیح و نیایش داشتن                گاهِ مصحف روی سر بگذاشتن
گاه اِحیا کردن و بیداری است           گاه کسبِ معرفت، دینداری است
گاه پروازِ تنِ خاکی به اوج                    در نمازی سبز و افلاکی به اوج
آری امشب لیلة القدر خداست             گاه معراجِ شکوه افزایِ ماست
گاه دیدار خدای ذوالجلال                          با دل بیدار و جویای کمال

آری امشب لیلة القدرِ خداست           گاه معراج شکوه افزای ماست
گاهِ مولا گفتن و یادِ علی(ع)                        زاده بیتِ خدا، اوّل ولّی
هر هر حق داده از کفْ تابْ او             هم نخستین کشته محراب، او
گاهِ ذکرِ نورِ حق، نور خداست             دل سپردن بر شهید کربلاست
لیلة القدر و شهیدِ کربلا                            امتدادِ عشق تا روزِ جزا