البته قدیمی ها یادشون این وسیله برای فلک کردن در مکتب خانه ها به کار می رفت . یادش بخیر